ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಜನಮನ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಣಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಯ


"‍ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಜನಮನ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಣಕದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಈ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ‍!. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [email protected]

See also :

Sanchaya